५. आयोगको गठन

५. आयोगको गठन

(१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको आयोगको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष

(ख) विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत दुई जना उपकुलपति सदस्य

(ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) सदस्य

(घ) सचिव, शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सदस्य

(ङ) सचिव, अर्थ मन्त्रालय सदस्य

(च) उच्च शिक्षामा विशेष योगदान पु¥याउने विद्वान तथा वरिष्ठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ति सदस्य

(छ) उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेका दुई जना व्यक्ति सदस्य

(ज) सचिव सदस्य सचिव

(२) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।

(३) नेपाल सरकारले आयोगको कारण सहितको सिफारिशमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोगका सदस्यहरु हेरफेर गर्न सक्नेछ ।