३. लक्ष

३. लक्ष

३. लक्ष

स्थानीय जनताको सक्रियता र सहभागितामा उनीहरुको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार भई गरिवी निवारणमा सहयोग पुग्नेछ ।