१३. आयोगको सचिवालय

१३. आयोगको सचिवालय

(१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासकीय कामकाजको लागि एक सचिवालय रहनेछ ।

(२) अध्यक्षको रेखदेखमा रही सचिवले आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।

(३) सचिवको नियुक्ति नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(४) सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।

(५) सचिवको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक र सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।