१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

१४. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

(१) आयोगमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहनेछन् ।
(२) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी, योग्यता तथा पारिश्रमिक र अन्य सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।