५. रणनीति

५. रणनीति

५. रणनीति

उपरोेक्त उद्देश्य हासिल गर्न निम्न नीतिहरू अवलम्वन गरिने छन्््ः

५.१. बिषयगत मंत्रालयहरुबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यक्रमहरु स्थानीय निकायमा निक्षेपण  गरिनेछ ।
५.२. स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त संस्थागत संरचनाको विकास एवम् प्राविधिक क्षमतामा अभिबृद्धि गरिनेछ ।
५.३. जनसहभागिताको माध्यमबाट स्थानीय पूर्वाधार विकासमा स्थानीय स्रोत, साधन र सीप परिचालन गर्ने अवधारणा तथा कार्यशैली अबलम्वन गरिनेछ ।
५.४. स्थानीय पूर्वाधार विकासमा संलग्न दातृ निकाय बीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै उपलव्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गरिनेछ ।