१६. लेखा र लेखा परीक्षण

१६. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) आयोगको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।

(२) आयोगको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।

(३) नेपाल सरकारले चाहेमा आयोगको आय व्ययको लेखा र तत्सम्बन्धी हिसाव किताव जुनसुकै बखत जाँच्न र जँचाउन सक्नेछ ।