१८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क

१८. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क

आयोगले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।