खेलकूद विकास ऐन, २०४८

खेलकूद विकास ऐन, २०४८

लालमोहर र प्रकाशन मिति

 २०४९।१।१७

संशोधन गर्ने ऐनः

१. खेलकूद तथा संस्कृति सम्बन्धी केही नेपाल  संशोधन गर्ने ऐन, २०५३ २०५३।९।३

प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति

२. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।६।२८

३. शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन  गर्न बनेको ऐन, २०६३ २०६३।९।१४

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।०७

२०४९ सालको ऐन नं. ४

खेलकूदको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः खेलकूदको माध्यमबाट विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण जनताको शारीरिक तथा मानसिक विकास गरी सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्नको निमित्त खेलकूद सम्बन्धी तालीम संचालन गरी सबै किसिमको खेलकूद आयोजना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकूद प्रतियोगितामा नेपालको उपयुक्त सहभागिता समेतको आवश्यक व्यवस्था गरी खेलकूदको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ ।