१२. सहकारी विकास कोष

१२. सहकारी विकास कोष

(१) बोर्डले आफनो कोषबाट सहकारी संघ–संस्थाहरुलाई सुलभ तरिकाबाट ऋण वा अनुदान प्रदान गर्नको लागि एउटा छुट्टै सहकारी विकास कोष स्थापना गर्नेछ ।
(२) सहकारी विकास कोषको रकम छुट्टै खातामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) सहकारी विकास कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।