अनुसूची- ६क  विदेशीहरुका लागि प्रस्थान फाराम

अनुसूची- ६क  विदेशीहरुका लागि प्रस्थान फाराम

(नियम १६(१) सँग सम्बन्धित)
 विदेशीहरुका लागि प्रस्थान फाराम

१. नाम थर ः

२. जन्म मिति ः                                                                                                               कार्यालय प्रयोगका लागि नं.

३. लिङ्ग ः पुरुष /महिला                                                                                                        ———————

४. राष्ट्रियता ः

५. राहदानी नं. ः

६(क). अन्तिम भिसा नम्बर ः

(ख). भिसा बहाल अवधि ः

७. प्रस्थान प्रकार ः हवाईमार्ग / स्थल मार्ग

८. उडान नं. ः

९. प्रस्थान पछिको पहुँचस्थल ः

१०. नेपालमा बसेको अवधि ः दिन/महिना

११. प्रस्थान मिति ः
                                                                                                                                                    ………………
                                                                                                                                                        दस्तखत