८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था

८. सदस्यता समाप्त हुने अवस्था

देहायको अवस्थामा सदस्यता समाप्त भएको मानिनेछः–

(क) दफा ७ बमोजिम सदस्यमा बहाल रहन अयोग्य भएमा,

(ख) सदस्यले राजीनामा गरेमा,

(ग) मृत्यु भएमा, वा

(घ) परिषद्लाई कारण सहितको सूचना नदिई लगातार तीन पटक भन्दा बढी परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएमा ।