२०. विनियम बनाउने अधिकार

२०. विनियम बनाउने अधिकार

यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बोर्डले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक विनियमहरु बनाउन सक्नेछ ।