२०क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने

२०क. सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने

परिषद्ले आफ्नो कार्य सञ्चालनको सिलसिलामा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।