सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूूचना

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूूचना

नेपाल सरकार
नेपाल कान¬न आयोग
सिंहदरवार, काठमाडौं
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूूचना
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०६७।०४।११)

यस आयोगबाट चालु आ.व.२०६७।०६८ को लागि निम्न कार्यहरु गर्न गराउन सम्बन्धित आपÒर्तिकर्ता,मर्मत ब्यबसायी,परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकको सÒची अद्याबधिक गर्नु पर्ने भएको हुँदा सम्बन्धित कार्य गर्न पाउने इजाजत पत्र प्राप्त इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनीहरुले यो सूचना
प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्र संस्था दर्ता, आ.ब. २०६७÷०६८ को लागी नबिकरण भएको इजाजत पत्र,आयकर दर्ता र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाण—पत्र र ०६५।६६ को कर चक्ता प्रमाण—पत्रको प्रतिलिपि सहित तपसिल मध्ये कुन कामको लागि सÒचिकृत हुन चाहेको हो स्पष्ट
किटान गरी यस आयोगमा निवेदन पेश गर्नु हुन यो सÒचना प्रकाशन गरिएको छ । आवेदकलाई सÒ
चिकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पुर्ण अधिकार यस आयोगमा निहित हुनेछ ।
क्र.स. कामको बिबरण
१. कार्यालय सामान,स्टेशनरी र अन्य सामान आपुर्ति कार्य ।
२. छपाई तथा कम्प्यÒटर टाईपिङ्ग सम्बन्धी कार्य ।
३. सवारी साधनहरुको पार्टपुर्जा तथा मर्मत कार्य ।
४. फर्निचर एबं फर्निसिङ्ग सम्बन्धी सामान आपुर्ति तथा मर्मत कार्य ।
५. कम्प्पÒटर,फोटोकपि मेशिन,फ्याक्स मेशिन,प्रिन्टर जस्ता उपकरणको पार्टस तथा मर्मत सम्बन्धी कार्य ।
६. नेटवर्किङ्ग तथा वेवसाइटको डिजाईन लगायतका कार्य ।
७. पिउने पानी सप्लाई कार्य ।
……………………….
(उदयराज सापकोटा )
उपसचिव