१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “संस्था दर्ता ऐन, २०३४” रहेकोछ ।
(२) यो ऐनको विस्तार नेपाल …………… भर हुनेछ ।
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।