९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने :

९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने :

प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ ।