न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण प्रकाशन मिति

२०७३।५।२७

२०७३ सालको ऐन नं.

न्याय प्रशासन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको ऐन

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                        २०७५।११।१९

प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजिम अदालतहरूको स्थापना र अधिकारक्षेत्र व्यवस्थित गर्न तथा न्यायलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन न्याय प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।