परिच्छेद – २ योग्यता, पदावधि, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

परिच्छेद – २ योग्यता, पदावधि, पारिश्रमिक र अन्य सुविधा

३. योग्यताः महासचिव तथा सचिव हुनको लागि देहाय बमोजिमकोयोग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ:–

(क) नेपाली नागरिक भएको,

(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,

(ग) नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, र

(घ) महासचिवको हकमा पैंतालीस वर्ष र सचिवको हकमा चालीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।
तर हाल बहाल रहेका महासचिव र सचिवको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

४. पदावधिः महासचिव र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्।

तर सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर पैंसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा निजहरू आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्।

५. महासचिव वा सचिवको पद रिक्त हुने अवस्थाः देहायका अवस्थामा महासचिव वा सचिवको पद रिक्त भएको मानिनेछ:–

(क) निजको मृत्यु भएमा, वा

(ख) राजीनामा दिएमा,

(ग) दफा ४ बमोजिम निजको पदावधि पूरा भएमा वा निज आफ्नोे पदमा नरहेमा, वा

(घ) कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नोे पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई निजको पदबाट हटाएमा ।

६. पारिश्रमिक: (१) महासचिव र सचिवले अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको पारिश्रमिक पाउने छन्।

(२) महासचिव वा सचिवले यस ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ) बाहेक अन्य कुनैकारणबाट अवकाश पाएमा निजलाई आफ्नोे पदमा कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको थप पारिश्रमिक दिइनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम महासचिव वा सचिवले पाउने पारिश्रमिक तथा थप पारिश्रमिक अवस्था अनुसार निजलाई वा निजले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिइनेछ । महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा निजले कसैलाई इच्छाएको रहेनछ वा इच्छाएको व्यक्ति पनि जीवित रहेनछ भने त्यस्तो पारिश्रमिक निजको नजिकको हकवालालाई दिइनेछ ।

७. आवास सुविधाः (१) महासचिव र सचिवलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त हुनेछ । सरकारी घरको बन्दोबस्त नभएकोमा वा काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नोे उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु परेमा महासचिव र सचिवलाई घरभाडा बापत प्रतिमास नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बन्दोबस्त भएको सरकारी घरको मर्मत, संभार नेपाल सरकारबाट हुनेछ ।

(३) निजी घरमा बस्ने महासचिव र सचिवलाई घर मर्मत र सरसफाईको निमित्त मासिक एक हजार पाँचसय रुपैयाँ दिइनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिमको सुविधा महासचिव र सचिवलाई पदावधि समाप्त भएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

८. बिजुली, धारा र टेलिफोन सुविधाः (१) महासचिव र सचिवको आवासमा एक लाईन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च र धरौटी बापत लाग्ने रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

(२) महासचिव र सचिवलाई बिजुली, धारा र टेलिफोनको महसूल बापत अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

९. सवारी तथा इन्धन सुविधाः (१) महासचिव र सचिवलाई सवारीको निमित्त ड्राइभर सहितको छुट्टा छुट्टै मोटर र अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।

(२) आफ्नोे निजी मोटर प्रयोग गर्ने महासचिव र सचिवलाई ड्राइभरको निमित्त नेपाल सरकारको हलुका सवारी चालकको तलबमानको शुरु अंक बरारबको रकम, मोटरको मर्मत तथा संभार बापतको अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम तथा उपदफा (१) बमोजिम पाउने इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपलब्ध गराइएको मोटरको मर्मत र सम्भार तथा ग्रीजको बन्दोबस्त
व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयबाट हुनेछ ।

(४) महासचिव र सचिवलाई यस दफा बमोजिमको सुविधा यस ऐनको दफा ५ को खण्ड (घ) को अवस्थामा बाहेक निजले आफ्नोे पदबाट अवकाश पाएको मितिले सात दिनसम्म दिइनेछ ।

१०.चाडपर्व खर्चः महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च बापत आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम पाउनेछन्।