परिच्छेद–३ दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

परिच्छेद–३ दैनिक तथा भ्रमण भत्ता

११. दैनिक तथा भ्रमण भत्ताः (१) महासचिव र सचिवलाई आफ्नोे ओहदा सम्बन्धी काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ:–
(क) दैनिक भत्ता: अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम ।

(ख) भ्रमण भत्ता:

(१) पैदल भ्रमण गर्दा अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम ।

(२) बसबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा ।

(३) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च ।

(४) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने टिकट खर्च ।

(५) अन्य सवारीबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने भाडा ।

(२) महासचिव र सचिवलाई सरकारी काममा वा नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपालबाहिर भ्रमण गर्दा देहाय बमोजिम दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ:–

(क) दैनिक भत्ताः अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम ।

(ख) भ्रमण भत्ताः

(१) मोटरबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको मोटर भाडा ।

(२) रेलबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने पहिलो दर्जाको टिकट खर्च ।

(३) हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने इकोनोमी दर्जाको टिकट खर्च ।

(४) जलमार्गबाट भ्रमण गर्दा एकजनालाई लाग्ने बिल बमोजिमको खर्च ।

(३) महासचिव र सचिवले नेपालबाहिर औपचारिक रूपमा विदेशी राष्ट्रको अतिथीको रुपमा भ्रमणमा जाँदा त्यस्तो राष्ट्रमा रहुन्जेलसम्म उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पाउने दैनिक भत्ताको आधाको दरले मात्र दैनिक भत्ता पाउनेछन्।

१२. भ्रमण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था: (१) महासचिव र सचिवले भ्रमणबाट फर्केको दिनको आधा दैनिक भत्ता पाउनेछ र त्यस्तो भत्ता फर्केको दिनको अघिल्लो दिन बसेको स्थानको लागि पाउने न्यूनतम दैनिक भत्ताको आधा हुनेछ ।

(२) भ्रमण भत्ताको भुक्तानीको निमित्त महासचिव र सचिवले भ्रमणबाट फर्केको मितिले पैंतीस दिनभित्र भ्रमण बिल भरी कोष प्रमाण, लगबुक, भरपाई आदि आवश्यक प्रमाणहरू उपलब्ध गराउन पर्नेछ ।

१३. बीमा खर्चः महासचिव र सचिवले सरकारी कामको सिलसिलामा नेपाल भित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा दुई लाख रुपैयाँ बराबरको दुर्घटना बीमा गराउन सक्नेछन र सो बापत लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

१४.……………………..

१५. लुगा भत्ताः (१) महासचिव र सचिवलाई आफ्नोे ओहदा सम्बन्धी काममा कुनै समारोह, उत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, सेमिनार आदिमा भाग लिन नेपाल बाहिर जाँदा दुई वर्षमा एकपटक लुगा भत्ता बापत अनुसूची–२ मा उल्लेख भए बमोजिमको रकम दिइनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नेपाल बाहिर जाँदा महासचिव र सचिवले आफ्नोे श्रीमती वा श्रीमान समेत साथमा लैजाने स्वीकृति पाएमा श्रीमती वा श्रीमानको लागि दुई वर्षमा एकपटक आफ्नोे एक महिनाको पारिश्रमिकको आधा रकम लुगा भत्ता बापत पाउनेछन्।

१६. नेता भत्ताः महासचिव र सचिवले प्रतिनिधिमण्डलको नेताको रुपमा नेपालबाहिर जाँदा आफूले पाउने दैनिक भत्ताको पच्चीस प्रतिशत थप रकम नेता भत्ता बापत पाउनेछन्।