परिच्छेद–४ विदा

परिच्छेद–४ विदा

१७. विदा: (१) महासचिव र सचिवले पूरा पारिश्रमिक सहितको देहाय बमोजिमका विदाहरू पाउन सक्नेछन्ः–

(क) पर्व विदा र भैपरी आउने विदा,

(ख) घर विदा,

(ग) बिरामी विदा,

(घ) किरिया विदा, र

(ङ) प्रसूति विदा ।

(२) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने विदा ६ दिन र पर्व विदा६ दिन लिन पाउनेछन्।

(३) महासचिव र सचिवले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको निमित्त एक दिनको दरले घर विदा पाउनेछन्। घर विदा बढीमा एक शय बीस दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर विदाको प्रयोगको निमित्त काम गरेको अवधि कायम गर्दा भैपरी आउने विदा र पर्व विदा बसेको दिन र सार्वजनिक विदाको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ ।

(४) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिन बिरामी विदा पाउन सक्नेछन्। त्यस्तो बिरामी विदा जति पनि संचित गरी राख्न सकिनेछ ।

(५) महासचिव र सचिवले आफै किरिया बस्नु परेमा कुल धर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको किरिया विदा लिन पाउनेछन्।

(६) महिला महासचिव र महिला सचिव गर्भवति भएमा निजहरूले सुत्केरीको अघिपछि गरी प्रत्येकपटक साठी दिन प्रसुति विदा पाउनेछन्।

(७) महासचिव र सचिवले आफ्नोे पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) र (४) बमोजिम संचित रहेको विदा बापत निजको पदाधिकार रहेको पदबाट खाइपाई आएको पारिश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट लिन पाउनेछन्।

१८. विदा दिने अधिकारी: महासचिव वा सचिवले पर्व विदा र भैपरी आउने विदा आफैँ लिन सक्नेछ र अन्य विदा सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।