अनुसूची – ७ख,नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता विवरण

अनुसूची – ७ख,नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता विवरण

 

कार्यालय :– ……………………

________________________________________________________________१. सि.नं. :
२. नाम थर :                                                                                                   राहदानी
३. राष्ट्रियता :-                                                                           ४.  उमेर                                                                               ५. राहदानी नं. र म्याद :-
६. नेपालमा पाएको भिसाको प्रकार :-
७. भिसाको मान्य अबधि :-
८. सम्बद्ध संस्था :-
९. संस्था रहेको ठेगाना :- जिल्ला ………….. न.पा./गा.वि.स. ……………….. वडा नं. ……
टोल ……………… फोन नं. ………..
१०. पद/पेशा/ब्यवसायको प्रकार :-
११. नेपालमा बस्ने ठेगाना :-
जिल्ला ………….. न.पा./गा.वि.स. ……………….. वडा नं. ……
टोल ……………… फोन नं. ………..

१२. आफूसँग आश्रित वा नेपालमा सँगै रहेका परिवारको विवरण :

……… ……………
मिति                                                                                                                                                          – दस्तखत

________________________________________________________________

कार्यालय प्रयोजनका लागि
दर्ता नं. –
मिति :