अनुसूची – ७ग,(नियम १९को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता अभिलेख

अनुसूची – ७ग,(नियम १९को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)उपस्थिति दर्ता अभिलेख

१. दर्ता नं. र मिति :-
२. नाम, थर :-
३. राष्ट्रियता :-
४. राहदानी नं. :-
५. भिसाको प्रकार र मान्य अबधि :-
६. आफू सँग बस्ने परिवारको संख्या :-
७. उपस्थिति दर्ता विवरणमा परिवर्तन भई सूचना गरिए अनुरुप परिवर्तन भएको विवरण :-
(क) ………………………
(ख) ………………………
(ग) ………………………
(घ) ………………………
(ङ) ………………………
८. मान्य अबधि :-
९. नवीकरण विवरण :-