अनुसूची – ७घ,(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्र

अनुसूची – ७घ,(नियम १९ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित) उपस्थिति दर्ता प्रमाणपत्र

दर्ता नं. :-
१. नाम, थर :-
२. राष्ट्रियता :-
३. राहदानी नं. र मान्य अवधि :-
४. पाएको भिसाको प्रकार :-
५. भिसाको मान्य अवधि :-
६. सम्वद्ध संस्थाको नाम :-
७. नेपालमा रहेका परिवार संख्या :-
…………………….
प्रमाणित गर्ने
                                                    नवीकरण विवरण