अनुसूची-९ (नियम २९ सँग सम्बन्धित) भिसा दस्तुर

अनुसूची-९ (नियम २९ सँग सम्बन्धित) भिसा दस्तुर

अनुसूची ९
(नियम २९ सँग सम्बन्धित)
भिसा दस्तुर

भिसा दस्तुरः
१. नियोग वा प्रवेशस्थल स्थित कार्यालयले पर्यटक भिसा जारी गर्दा लाग्ने दस्तुरः

(क) पन्ध्र दिनको बहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि ३० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(ख) ३० दिनको बहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि ५० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(ग) ९० दिनको बहुप्रवेशी सुविधा सहितको भिसाका लागि १२५ अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(घ) खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य राष्ट्रका राहदानी बाहकलाई ३० दिनसम्मको अवधिका लागि भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।

२. पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुरः

(क) म्याद थप गर्न प्रति दिनको ३ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ख) म्याद थप अवधिका लागि मात्र मान्य हुने गरी बहुप्रवेशी सुविधा माग गरेमा खण्ड (क) बमोजिमको दस्तुरमा थप २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ग) पर्यटक भिसाको म्याद थप नगरी बसेका बिदेशीको भिसा नियमित गर्नु परेमा यस नियमावली बमोजिम भिसा म्याद थप गर्दा लाग्ने साधारण दस्तुरमा प्रति दिनको ५ अमेरिकी डलरका दरले हुन आउने रकम बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्ने,
(घ) पर्यटक भिसामा बस्न पाउने अवधि एक सय पचास दिनभन्दा बढि अवधि भिसाको म्याद थप नगराई बसेका विदेशीको हकमा खण्ड (ग) मा उल्लिखित दस्तुर र ऐनको दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम हुन सक्ने जरिवाना समेत थप लाग्नेछ,
(ङ) खण्ड (ख) मा जुनसुकै लेखिएको भए तापनि पर्यटक भिसाको म्याद थप गर्ने प्रयोेजनका लागि भिसा दस्तुरको गणना गर्दा पन्ध्र दिनभन्दा कम अवधिको भए पन्ध्र दिनको र सो भन्दा बढी अवधिको भए खण्ड (क) बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।

३. अध्ययन भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर ः

(क) प्रवेशको समयमा तीस दिनको अध्ययन भिसा जारी गर्नु परेमा तीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा,
(ख) अध्ययन भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा शैक्षिक उपाधि प्राप्त हुने गरी अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना तीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा, शैक्षिक उपाधि प्राप्त नहुने गरी  अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना पचहत्तर अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(ग) बंगलादेशबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई पारस्परिकताको आधारमा बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा जारी गर्दा वार्षिक पन्ध्र अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(घ) माल्दिभ्सबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई पारस्परिकताको आधारमा बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा जारी गर्दा बार्षिक पच्चीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(ङ) भुटानबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थी र तिनका आश्रित परिवारलाई बहुप्रवेशी अध्ययन भिसा जारी गर्दा मासिक पन्ध्र अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(च) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रीलंका र पाकिस्तानबाट अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीलाई पारस्परिकताका आधारमा अध्ययन भिसा जारी गर्दा भिसा दस्तुर लाग्ने छैन,
तर त्यस्ता विद्यार्थीका परिवारलाई अध्ययन भिसा जारी गदा भिसा शुल्क वापत मासिक दश अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(छ) नेपालस्थित विश्वविद्यालयहरु र विदेशी विश्वविद्यालयहरु बीच शिक्षक आदान–प्रदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल आई निःशुल्क अध्ययन भिसा प्राप्त गर्ने भनी निर्णय भएका विदेशीका आश्रित परिवारलाई अध्ययन भिसा जारी गर्दा मासिक पन्ध्र अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(ज) अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्न आउने अन्य विदेशी र तिनका आश्रीत परिवारलाई मासिक पचास अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

४. गैर पर्यटक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर ः

(क) प्रवेशको समयमा तीस दिनको गैर पर्यटक भिसा जारी गर्नु परेमा तीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरका अन्य परिवत्र्य बिदेशी मुद्रा ।
(ख) नेपाली मूलका विदेशी र नेपाली बाबु वा आमाका विदेशी राहदानी बाहक सन्तानलाई प्रति महिना दश अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ग) पत्रकार र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना पन्ध्रि अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(घ) नेपाल सरकारको कार्यालय वा आयोजनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई कार्यरत हुने बिदेशी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना तीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ङ) नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई प्रति महिना पन्ध्र अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(च) नेपाली नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीका बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी वा बहिनी निजलाई भेट्न आउने भएमा वा नातेदार भेट्ने प्रयोजनका लागि आउने अन्य विदेशीलाई प्रति महिना पच्चीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(छ) नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको संस्थासँग ठेक्का पट्टामा काम गर्न श्रम स्वीकृती प्राप्त वा सन् १९८९ भन्दा अघिदेखि नेपालमा कुनै कारोवार गरि बसेका चिनीया नागरिकलाई प्रति महिना बीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ज) दातृराष्ट्र र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई दातृराष्ट्रको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत विदेशी र तिनका आश्रित परिवारलाई प्रति महिना पचास अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(झ) अन्य विदेशीहरुलाई प्रति महिना पचहत्तर अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ञ) खण्ड (ङ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यागमन नियमावली, २०५१ लागु हुनु भन्दा अघि विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ बमोजिम निशुल्क भिसा प्राप्त गरिसकेका नेपाली पुरुष नागरिकसँग बैबाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिलालाई बैबाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।

५. ब्यावसायिक भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुर ः

(क) एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ब्यक्तिगत लगानी गर्ने विदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा संस्थाका अधिकृत प्रतिनिधिलाई देहायको अवधिको लागि बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा जारी गर्दा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछः–

(१) एक वर्षभन्दा कम अवधिको भिसा जारी गर्दा मासिक बीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(२) वार्षिक रुपमा भिसा जारी गर्दा दुई सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा, र
(३) पाँच वर्षको भिसा जारी गर्दा पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा।

(ख) एक करोड रुपैयाँ र सो भन्दा कम ब्यक्तिगत लगानी गर्ने बिदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा संस्थाका अधिकृत प्रतिनिधिलाई देहायको अवधिको लागि बहुप्रवेशी व्यावसायिक भिसा जारी गर्दा देहाय बमोजिमको दस्तुर लाग्नेः–

(१) एक बर्षभन्दा कम अबधिको भिसा जारी गर्दा मासिक पैंतीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा,
(२) बार्षिक रुपमा भिसा जारी गर्दा चार सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र,
(३) पाँच बर्षको भिसा जारी गर्दा एक हजार अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

(ग) नेपालमा उत्पादित मालसामान खरिद गरी निकासी गर्ने वा निकासीको लागि खरिद आदेश दिने बिदेशीलाई खण्ड (क) बमोजिमको भिसा दस्तुर लाग्नेछ ।
(घ) खण्ड (क) र (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दश करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी ब्यक्तिगत लगानी गर्ने विदेशी र तिनका आश्रित परिवार वा संस्थाका अधिकृत प्रतिनिधिलाई बहुप्रवेशी ब्यवसायिक भिसा जारी गर्दा भिसा दस्तुर लाग्ने छैन ।
(ङ) प्रविधि हस्तान्तरण प्रयोजनका लागि आउने विशेषज्ञ र निजको आश्रित परिवारलाई क्रम संख्या ५ को खण्ड (ख) मा उल्लेख भए बमोजिम भिसा दस्तुर लाग्नेछ ।

६. अन्तरिम भिसा जारी गर्दा लाग्ने दस्तुरः अन्तरिम भिसा जारी गर्दा पाँच अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

७. गैर आवासीय नेपाली भिसा जारी गर्दा वा म्याद थप गर्दा लाग्ने दस्तुरः बहुप्रवेशी भिसाका लागि बार्षिक एक सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र अध्ययन गर्न आउने बिद्यार्थीका हकमा बार्षिक पच्चीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

८. बहुप्रवेशी सुविधा सहित आवासीय भिसा जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुरः

(क) पहिलो पटक पाँच सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरण गर्दा बार्षिक दुई सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ख) नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिमको विदेशीका लागि पहिलो पटक सात सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा र नवीकरण गर्दा बार्षिक बाह्र सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।
(ग) खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यागमन नियमावली, २०५१ मा भएको प्रथम संशोधन, (२०५८।२।२२) लागु हुनु पूर्व सो नियमावलीको नियम ११ को उपनियम (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम आवासीय भिसा प्राप्त गरी नेपालमा बसि आएका विदेशीलाई नवीकरण दस्तुर बापत बार्षिक एक सय अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

९. व्यावसायिक, अध्ययन र गैर पर्यटक भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीको भिसा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुर ः

(क) व्यावसायिक, अध्ययन र गैर पर्यटक भिसाको सिफारिस विभागमा दर्ता भएको मितिदेखि मात्र सिफारिस गरिए बमोजिमको भिसा प्राप्त हुने भएकाले समयमै भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीका हकमा सम्बन्धित निकायबाट पुनः सोही भिसाको सिफारिस प्राप्त भएमा म्याद थप नगरी बसेको अवधिका हकमा पहिले जुन भिसामा बसेको हो सो भिसाबापत यस नियमावली बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा सत प्रतिशत थप दस्तुर लाग्नेछ,
तर साविक भिसा पर्यटक भिसा भएमा एक सय पचास दिनको अबधि भित्रको भए क्रम संख्या २ बमोजिम पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुर सरहको दस्तुर लाग्नेछ ।
(ख) खण्ड (क) बमोजिम पुनः सिफारिस प्राप्त नभएमा एक सय पचास दिनको अबधिभित्रको भए क्रम संख्या २ अनुसार पर्यटक भिसाको म्याद थप वा नियमित गर्दा लाग्ने दस्तुर सरहको दस्तुर र सो अबधि भन्दा बढी भए ऐनको दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम जरिवाना समेत लाग्नेछ ।

१०. पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसाको मान्य अवधिसम्म मात्र कायम रहने गरी एक प्रवेशी र बहुप्रवेशी सुविधा लिनु परेमा लाग्ने दस्तुर ः एक प्रवेशीका लागि बीस र बहुप्रवेशीका लागि साठी अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा ।

११. अन्य दस्तुरः

(क) प्रवेशस्थलबाट भिसा नलिई प्रवेश गर्ने विदेशीलाई पर्यटक भिसा जारी गर्नु परेमा यस नियमावली बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा पचास प्रतिशत थप गरी सो बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(ख) यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्दा तीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(ग) आगमन वा प्रस्थान प्रमाणित गर्दा वा भिसा स्थानान्तरण गर्नु परेमा २ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा लाग्नेछ ।
(घ) खण्ड (क) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि यस नियमावली बमोजिम प्रवेश भिसा दस्तुर नलाग्ने ब्यवस्था भएका विदेशी (दश वर्ष मुनिका बाहेक) प्रवेशस्थलबाट भिसा नलिई प्रवेश गरेमा बिभागबाट प्रवेश भिसा जारी गर्दा क्रम संख्या १ को खण्ड (क) वा (ख) वा (ग) बमोजिमको दस्तुर बराबरको नेपाली मुद्रा र यस नियमावली वा नेपाल सरकारले भिसा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेका विदेशीले भिसाको म्याद थप नगरी बसेमा भिसा नियमित गर्दा सोह्र वर्ष मुनिका विदेशीका हकमा निजका अभिभावक र सोह्र वर्ष माथिका विदेशीका हकमा राहदानी बाहकलाई ऐनको दफा १० को उपदफा (४) अनुसार जरिवाना हुन सक्नेछ ।

१२. भिसा दस्तुरको गणनाः पर्यटक भिसा बाहेक अन्य भिसाको दस्तुर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि अबधि गणना गर्दा पन्ध्र दिन भन्दा कम अबधिको भए पन्ध्र दिनसम्मको र पन्ध्र दिनभन्दा बढी एक महिना भन्दा कम अबधिको भए एक महिनाको भिसा दस्तुर लाग्ने गरी दस्तुरको गणना गरिने छ ।

१३. आवासीय भिसाको नवीकरण नगरी बसेका विदेशीलाई लाग्ने दस्तुरः आवासीय भिसा नवीकरण नगरी बसेका विदेशीको भिसा नवीकरण गर्दा नियम बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा मासिक तीस अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्ने छ ।

१४. गैर आवासीय नेपाली भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीलाई लाग्ने दस्तुरः गैर आवासीय नेपाली भिसाको म्याद थप नगरी बसेका विदेशीको म्याद थप गर्नु परेमा यस नियमावली बमोजिम लाग्ने दस्तुरमा मासिक दश अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रा थप दस्तुर लाग्नेछ ।