अनुसूची – १२,(नियम ३९ सँग सम्बन्धित)   पदयात्रा अनुमति दस्तुर

अनुसूची – १२,(नियम ३९ सँग सम्बन्धित)   पदयात्रा अनुमति दस्तुर

१. माथिल्लो मुस्ताङ्गः पहिलो दश दिनका लागि प्रति ब्यक्ति पाँच सय अमेरिकी डलर र त्यस पछि प्रति दिन पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

(क) लोमान्थाङ गाउँपालिका
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(२) साविकका लोमान्थाङ, छोसेर र छोन्हुप गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग

(ख) लो–घेकार दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(२) साविकका चाराङ्ग, घमी र सुर्खाङ गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग

(ग) वारागुङ्ग मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. ३ का सम्पूर्ण भूभाग र वडा नं ५ को साङता गाउँ,
(२) साविकको छुसाङ गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग र साविकको कागबेनी गाउँ विकास समिति, वडा नं. १ को साङ्ता गाउँ मात्र ।

 २. माथिल्लो डोल्पाः पहिलो दश दिनका लागि प्रति ब्यक्ति पाँच सय अमेरिकी डलर र त्यसपछि प्रति दिन पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

(क) डोल्पो बुद्ध गाँउपालिकाः
(१) वडा नं.४ देखि वडा नं. ६ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(२) साविकको तिन्जे गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग

(ख) शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ७ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(२) साविकको साल्दाङ्ग र भिजेर गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण क्षेत्र ।

(ग) छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ६ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(२) साविकको छार्का र मुकोट गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

३. गोरखा मनास्लु क्षेत्रः 

(क) सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म पहिलो एक हप्ताको लागिप्रति व्यक्ति एक सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति पन्ध्र अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

(ख) डिसेम्बरदेखि अगस्तसम्म पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचह्त्तर अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

चुमनुब्री गाउँपालिकाकोः
(१) वडा नं.१,२,४ र ५ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका सामागाउँ ल्हो, प्रोक र विही गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

४. हुम्लाः पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(क) सिमकोट गाउँपालिकाकोः
(१) वडा नं.१,६ र ७ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका ठेहे गाउँ विकास समितिको वडा नं. ६ देखि वडा नं. ९ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग,
(३) साविकका सिमिकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. १ र २ सहित साविकको डाँडाफाया गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ख) नाम्खा गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ६ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको हेप्का, खगालगाउँ, मुचु र लिमि गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

(ग) चंखेली गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.३ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको मिमि र श्रीमाष्टा गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

५. ताप्लेगुङः पहिलो चार हप्तासम्म प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता पच्चीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(क) फक्ताङलुङ गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.६ र ७ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको लेलेप र ओलाङचोङगोला गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग,

(ख) मिक्वाखोला गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.५को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको पापुङ गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ग) सिरीजङ्घा गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.८ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका याम्फुदिन गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग । पहिलो चार हप्तासम्म प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता पच्चीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

६. तल्लो डोल्पा क्षेत्रः पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(क) ठुलीभेरी नगरपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ११ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको दुनै, माझफत, जुफाल र रह गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग,

(ख) त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ११ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका त्रिपुराकोट, सुँ, ल्हाँ, पहाडा र लिकु गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ग) डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ३ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको धो गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(घ) शे फोक्सुन्डो गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.८ र ९ कोे सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको फोक्सुन्डो गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ङ) जगदुल्ला गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ६ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको काई गाउँ र रिमि गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(च) मुड्केचुला गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ६ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको कालिका, नर्कु र सर्मी गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ङ) काईके गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ देखि वडा नं. ७ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको शहरतारा र लावन गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

७. दोलखाः प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा ।

(क) गौरीशंकर गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. ९ कोे सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविक गौरीशंकर गाउँ विकास समितिको वडा नं. १ को भूभाग मात्र ।

(ख) विगु गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका लामावगर गाउँ विकास समितिको वडा नं.१ को भूभाग मात्र (गैरशंकर गाउँपालिकाको वेदाङ, ना र च्छो रोल्पा क्षेत्र र विगु गाउँपालिकाको लेप्चे क्षेत्र समेत) ।

८‍.  गोरखा चुमभ्याली क्षेत्रः 

(सिर्दिवास–लोक्पा–चुमलिङ–छेकम्पार–निले–छुले)

(क) सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति व्यक्ति चालीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा,

(ख) डिसेम्बरदेखि अगस्तसम्म पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति तीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति सात अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

चुमनुव्री गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. ३, ६ र ७ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका सिर्दिवास, चुम्चेत र छेकम्पार गाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग मात्र ।

९. सङ्खुवासभाःपहिलो चार हप्तासम्म प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता पच्चीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
(क) भोटखोला गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका किमाथांका, चेपुवा र हटियाका सम्पूर्ण भूभाग सहित साविकको पावाखोला गाउँ विकास समिति वडा नं १ देखि ३ को सम्पूर्ण भूभाग ।

(ख) मकालु गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.४ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको पावाखोला गाउँ विकास समितिको वडा नं.४ देखि वडा नं ९ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग ।

१०. सोलुखुम्वु ः पहिलो चार हप्तासम्म प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति ब्यक्ति प्रति हप्ता पच्चीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.५ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको नाम्चे गाउँ विकास समितिको वडा नं.८ र ९कोे सम्पूर्ण भूभाग ।
(२) साविकको नाम्चे गाउँ विकास समितिको चामे देखि नाङपाला जाने उत्तर पश्चिमको सम्पूर्ण भूभाग ।

११. रसुवाः प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता बीस अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्ये विदेशी मुद्रा ।
गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.१ को सम्पूर्ण भूभाग र वडा नं. २ को आंशिक भूभाग,
(२) साविकको थुमन गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग र टिमुरे गाउँ विकास समितिको आंशिक भूभाग ।

१२. मनाङः  

(क)सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरसम्म पहिलो एक हप्ताको लागिप्रति व्यक्ति एक सय अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य मुद्रा र त्यसपछि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति पन्ध्र अमेरिकी डलर वा सो बराबरकोे अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

(ख) डिसेम्बरदेखि अगस्तसम्म पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचहत्तर अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रति ब्यक्ति पन्ध्र अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

(क) नार्पा भूमि गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका नार र फु गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग ।

(ख) नार्शो गाउँपालिकाः
(१) वडा नं.६ र ७ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको थोचे गाउँ विकास समितिको वडा नं.१ देखि वडा नं ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग (तिल्चे उत्तर क्षेत्रको भूभाग) ।

१३. बझाङः पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
साइपाल गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ देखि वडा नं. ५ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकका काँडा गाउँ विकास समितिको सम्पूर्ण भूभाग (सैपाल र धुली क्षेत्र समेत) ।

१४. मुगु ः पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।

मुगुमकार्मारोग गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको डोल्फु, मुगु, किम्री, पुलु र मांग्रीगाउँ विकास समितिका सम्पूर्ण भूभाग ।

१५. दार्चुलाः पहिलो एक हप्ताको लागि प्रति ब्यक्ति पचास अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र त्यसपछि प्रति दिन प्रतिब्यक्ति दश अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा ।
व्याँस गाउँपालिकाः
(१) वडा नं. १ को सम्पूर्ण भूभाग
(२) साविकको ब्यास गाउँ विकास समितिको वडा नं १ देखि वडा नं. ९ सम्मको सम्पूर्ण भूभाग ।

 

द्रष्टव्यः

१. फरक दस्तुरमात्र बुझाउनु पर्नेः माथिल्लो मुस्ताङ र माथिल्लो डोल्या क्षेत्रमा रहेका हिमाल आरोहण गर्दा तिरिएको रोयल्टी दस्तुर पदयात्रा दस्तुर भन्दा कम भएमा कम भए बराबरको फरक रकम बुझाउनु पर्नेछ ।
२. नेपाली मुद्रामा दस्तुर बुझाउन सक्नेः यस अनुसूचीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भारतीय नागरिकले यस अनुसूचीको सम्बन्धित क्रम सङ्ख्यामा उल्लिखित अमेरिकी डलर बराबरको रकम नेपाली मुद्रामा बुझाउन सक्नेछन् ।