अनुसूची – १३, निष्काशन आदेश

अनुसूची – १३, निष्काशन आदेश

तपाईको देहायको काम कुराबाट अध्यागमन सम्बन्धी ऐन, नियम र प्रचलित नेपाल कानूनको
उल्लघंन भएकोले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४४ (२) अनुसार तपाईलाई नेपालबाट
……………….. देखि …………….. सम्म बर्ष ……. पुनः आउन नपाउने गरी निष्काशन गर्ने मिति
……………….. को निर्णयानुसार निष्काशन गरिएकोले सूचना गरिएको छ ।
गरेको काम
                                                                                          ………………..
                                                                                        अध्यागमन अधिकृत

 

———————————————-

मिति २०५३।६।२८ को सूचनाद्वारा संशोधित ।