१४. संस्थाको विघटन र त्यस्को परिणाम :

१४. संस्थाको विघटन र त्यस्को परिणाम :

(१) संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सन्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथालेखामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।