१७. खारेजी र बचाउ :

१७. खारेजी र बचाउ :

(१) संस्था रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१६ खारेज गरिएको छ ।
(२) संस्था रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१६ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था यस ऐन अन्तर्गतदर्ता भए सरह मानिनेछ ।