नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

२०४३।८।२५।४

संशोधनहरू

१. महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४९ २०४९।७।२१

२. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३।६।२८

३. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ २०६४।५।९

४. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ २०६४।९।३०

५. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७

२०४३ सालको ऐन नं. २१

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः नेपाल राज्यमा संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न संस्कृत विद्याले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्दै आएका विशेष उपलव्धिहरूलाई समयानुसार अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न, परम्परागत धर्म र नैतिक मान्यता, सदाचार र सच्चरित्रताको परिपालना गर्दै नेपाललाई संस्कृत विद्याको ज्ञान र प्रेरणा प्राप्त गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न, र नेपाल राज्यमा अति प्राचिन कालदेखि नै संस्कृत विद्याको गौरवमय परम्परा रहँदै आएको र त्यसलाइ निरन्तरता दिनको लागि एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईक्सेकोछ ।