Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२०. मोहिले पाउने मुआब्जा :

यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा मोहियानी लागेको भए सो जग्गा बापत दिइने मुआब्जाको पचास प्रतिशत रकम मोहिले पाउनेछ ।

तर, जग्गावालाको स्वीकृति लिई मोहिले बनाएको घर समेत प्राप्त गरिएकोमा सो घर बापतकोमुआब्जा निजले पूरै पाउनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.