Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. जग्गाको स्वामित्व सर्ने :

दफा १२ बमोजिम जग्गा कब्जामा लिएपछि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारको निमित्त प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारमा र कुनै संस्थाको निमित्त प्राप्त गरेकोमा
त्यस्तो संस्थामा सर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.