Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२४. स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिको अवस्थालाई असर नपार्ने :

(१) यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकार वा संस्थाको नाउँमा कुनै जग्गाको स्वामित्व सर्नुभन्दा अघिल्लो दिन तकको साबिक जग्गावालाबाट त्यस्तो जग्गामा लागेको मालपोत वा कर बापत कुनै रकम असूल उपर गर्न बाँकी रहेको भए त्यसरी जग्गाको स्वामित्व सरेपछि पनि त्यस्तो बाँकी रकम असूल उपर गर्ने कारबाई चलाउन यस दफाले बाधा पुर्या एको मानिने छैन ।

(२) मोहियानी लागेको कुनै जग्गा प्राप्त गरिएकोमा साविक जग्गावालाले तत्कालीन मोहीबाट त्यसरी जग्गा प्राप्त गर्नुभन्दा अघिको बक्यौता कूत असूल गर्ने कारबाई चलाउन यस ऐनको कुनै कुरालेबाधा पुर्‍याएकाे मानिने छैन ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.