Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद – ६ विविध

२२. सञ्चयकोषः नेपाल सरकारले महासचिव र सचिवको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चयकोष कट्टा गरी सो कट्टी रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोषमा जम्मा गरिदिनेछ ।

२३. पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधामा थपः नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा हेरफेर गरी यस ऐन बमोजिम महासचिव र सचिवले पाउनेपारिश्रमिक तथा सुविधामा थप गर्न सक्नेछ ।

२४. शपथ ग्रहणः महासचिव वा सचिवले आफ्नो पदको कार्यभार सम्भाल्नु अघि सभामुख समक्ष अनुसूची–२क. बमोजिममको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।