२७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेः

२७. वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेः

यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीत पुर्‍याइ रहनु पर्नेछैन ।