Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२९. घर आदि सहितको जग्गा प्राप्त गर्दा :

यस ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा सो जग्गामा रहेको बाली, रुख, पर्खाल, घर, आदि पूरै लिइयोस भनि सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन गरेमा सो सबै
लिने गरी कारबाई चलाउनु पर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.