Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३०. नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्ने गरी कारबाई चलाएकोमा कुनै पनि अवस्थामा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त नगर्ने गरी निर्णय गर्नसक्नेछ र त्यस्तोमा सरोकारवाला व्यक्तिको जानकारीको लागि स्थानीय अधिकारीले दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम सूचना टाँस्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले जग्गा नलिने गरी कारबाई थामे तापनि दफा ६ बमोजिम प्रारम्भिक कारबाई गर्दा भइसकेको नोक्सानी बापत प्रारम्भिक कारबाई चलाउने अधिकारीले क्षतिपूर्ति दिई नसकेको भए स्थानीय अधिकारीले दफा ७ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी दिनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.