Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३८. स्थानीय अधिकारीले मद्दत गनुपर्ने :

यस ऐन बमोजिम कुन काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने कुनै कामको सिलसिलामा ……………… प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीको मद्दत माग्न सकनेछ र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा …………….. प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरीले मद्दत दिनु पर्नेछ ।

“३८क. नेपाल सरकारको स्वामित्व रहनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको निर्णयबाट प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको लागि जग्गा प्राप्ति भएकोमा त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहनेछ।”

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.