Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३९. दण्ड सजाय :

(१) कसैले दफा ६ बमोजिमको कुनै कारबाई गर्न लाग्दा बाधा बिरोध गरी त्यस्तो काम कारबाई गर्न नदिएमा वा त्यस्तो काम कारबाई गर्न जाने व्यक्तिहरूलाई हूलहुज्जत गरेमा वा हातपात गरेमा वा त्यस्तो काम कारबाईको सिलसिलामा जडान वा खडा गरिएको कुनै उपकरणलाई तोडफोड गरेमा वा लगाएको वा बनाएको चिन्ह वा नक्सा मेटिदिएमा वा बिगारी दिएमा एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले दफा ९ बमोजिम सूचना टाँस गर्दा बाधा विरोध गरेमा वा हुलहुज्जत गरेमा एक हजार रुपयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

(३) दफा १२ को उपदफा (१) वा दफा २५ को उपदफा (३) बमोजिम स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिँदा कसैले बाधा विरोध वा हुलहुज्जत गरेमा एक हजार रुपयाँसम्मजरिवाना वा एक महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.