Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४०. मुद्दा हेर्ने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीहरू :

(१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाई र किराना गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.