अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

संशोधन गर्ने ऐन

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                           २०७५।११।१९

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँट,

अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।