४३. खारेजी र बचाउ :

४३. खारेजी र बचाउ :

(१) जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदाँको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाई चालूराख्न सकिनेछ ।