Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४३. खारेजी र बचाउ :

(१) जग्गा प्राप्त ऐन, २०१८ खारेज गरिएको छ ।

(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदाँको बखत जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ अन्तर्गत कुनै जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा भइरहेको काम कारबाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि यसै ऐन अन्तर्गत भए गरेको मानी सो काम कारबाई चालूराख्न सकिनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.