प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति

२०७४।५।२२

संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १६

प्रस्तावनाः प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।