१९. प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी

१९. प्राचार्य तथा अन्य पदाधिकारी

दफा १३ को खण्ड (च) र (छ) मा उल्लेख भएका प्राचार्यहरू र अन्य पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सेवाका शर्तहरू, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुनेछ ।