परिच्छेद–२ निर्वाचन प्रणाली

परिच्छेद–२ निर्वाचन प्रणाली

३. निर्वाचन प्रणाली: प्रदेश सभाको निर्वाचन देहाय बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाई गरिनेछ:–

(क) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली,

(ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

४. पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली: पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछ ।

५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलार्ई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन् ।