२३. संस्कृत अध्ययन संस्थान विद्यापीठमा परिणत हुने

२३. संस्कृत अध्ययन संस्थान विद्यापीठमा परिणत हुने

(१) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा चालू भइरहेका संस्कृत अध्ययन संस्थान अन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरू यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यापीठमा परिणत हुनेछन् ।
(२) प्रत्येक विद्यापीठको प्रमुख प्राचार्य हुनेछ ।