३४क. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

३४क. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्पmत राख्नु पर्नेछ ।