३५. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा

३५. विश्वविद्यालयलाई छुट र सुविधा

प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि विश्वविद्यालयको रजिष्टे«शन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखत रजिष्टे«शन गर्नु परेमा रजिष्टे«शन दस्तुर लाग्ने छैन ।