Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०३४।४।३
सशोधनहरू
१. अतिरिक्त हुलाक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४१                                 २०४१।८।२५
२. अतिरिक्त हुलाक (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०४९                                    २०४९।१।८
३. अतिरिक्त हुलाक (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८                                     २०६८।९।२५
४. अतिरिक्त हुलाक (चौथाें संशोधन) नियमावली, २०६९                                    २०६९।९।२३

हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ६९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरू बनाएकोछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.