Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “अतिरिक्त हुलाक नियमावली २०३४”
रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.