Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१७. हुलाक प्रतिनिधिले बर बुझारथ गर्नुपर्ने

हुलाक प्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट अलग ह“ुदा
निजले आफ्नो जिम्मामा रहेको हुलाक टिकट, मूल्याङ्कित हुलाक कागजात तथा अन्य सबै
नगदी जिन्सीको बर बुझारथ गर्नुपर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.